Jak sprawdza się wiarygodność płatniczą?

Ostrożność popłaca

Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sprawdzają wiarygodność płatniczą klientów i kontrahentów. To odpowiedzialna postawa wobec problemów niestabilnej gospodarki rynkowej w Polsce, a zwłaszcza braku kultury odpowiedzialnego biznesu. Dopiero uczymy się granic zaufania do wiarygodności płatniczej naszych partnerów w biznesie. I ta ostrożność popłaca, dając przede wszystkim minimalizację ryzyka biznesowego i spokój prowadzeniu działalności gospodarczej.

Jak sprawdzić wiarygodność płatniczą?

W Polsce istnieje baza Rejestru Dłużników ERIF Big S.A jest to jedyne biuro informacji gospodarczej w naszym kraju, które aktualizuje swoją bazę danych poprzez ich weryfikację przez niezależnego biegłego rewidenta. To baza, z której zasobów korzysta każda profesjonalna firma windykacyjna.

Firma windykacyjna, a System ERIF 

Rejestr ERIF jest dla firm windykacyjnych narzędziem wspomagającym windykację należności. Z jednej strony firma windykacyjna eksploruje zasoby tego systemu, działając na zlecenie wierzyciela, z drugiej strony to zwykle w gestii firmy windykacyjnej leży aktualizacja danych o spłacie części lub całości długów przez dłużnika. W myśl ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych wierzyciel zobowiązany jest do aktualizacji informacji o wygaśnięciu zadłużenia i zwykle zadanie to wykonuje firma windykacyjna. Spłata długów jest efektem działania sankcji wpisu danego podmiotu do Rejestru Dłużników i uwolnienie się z tego statusu poprawia wiarygodność podmiotu gospodarczego. ERIF zawiera również informacje o terminowo i rzetelnie spłacanych zobowiązaniach kredytowych, dlatego przedstawia on wiarygodny i pełny obraz zadłużenia konkretnego przedsiębiorstwa.

Biura Informacji Gospodarczej (BIG) 

Ważną funkcję w ustalaniu wiarygodności płatniczej klientów i kontrahentów pełnią Biura Informacji Gospodarczej (BIG). Sprawdzają one wszystkie sektory gospodarki i dostarczają raporty zainteresowanym przedsiębiorcom.

Firma windykacyjna może zaoferować pakiet usług weryfikujących wiarygodność płatniczą 

Obecnie profesjonalna firma windykacyjna sprawdza również wiarygodność płatniczą partnerów biznesowych, stwierdzając, czy dany klient lub kontrahent jest wypłacalny. Analizie podlega tak zwany wskaźnik płatności, który także można przedstawić przyszłym partnerom biznesowym dbając o swoją reputację na rynku dóbr i usług.

Firma windykacyjna przygotuje raport ustalający wskaźnik wypłacalności

Na zlecenie przedsiębiorcy firma windykacyjna sporządza raport potwierdzający wiarygodność płatniczą uwzględniając zwykle następujące wskaźniki:

– jaki maksymalny kredyt kupiecki został dotąd udzielony klientowi lub jaki maksymalny kredyt można mu bezpiecznie udzielić teraz

– ogólny wizerunek firmy na rynku

– sytuacja finansowa firmy w świetle opinii byłych i obecnych partnerów w biznesie

– czy dana firma ma obecnie problem z postępowaniami windykacyjnymi lub komorniczymi

– aktualne dane rejestrowe firmy

– pola działalności firmy

– informacje szczegółowe o właścicielach lub zarządzających firmą

– informacje o przeszłych lub obecnych związkach firmy z kontrahentami

– aktualne zatrudnienie i wdrażane perspektywy zmian kadrowych w firmie

– obroty, wskaźniki finansowe i pozycja branżowa tych wyników

– nieruchomości będące w posiadaniu lub dzierżawie firmy

– kierunki rozwoju sprzedaży i możliwe perspektywy inwestycyjne

– analizę sprawozdań finansowych.

Możliwości działań dozwolone prawnie dla firmy windykacyjnej 

Firma windykacyjna może sprawdzić wiarygodność płatniczą klientów i kontrahentów, może także być negocjatorem w przypadku niewywiązywania się dłużnika ze zobowiązań finansowych wobec wierzyciela. W sytuacji porażki działań perswazyjnych i nieuzyskania spłaty długów postępowanie windykacyjne trafia na drogę sądową, dając podstawę do wszczęcia postępowania komorniczego. Windykator negocjuje, komornik już egzekwuje spłatę długów.

Inspirowane: Straetus.pl – ściąganie należności Warszawa

Related posts

Jaki biznes się opłaca?

Nowa Ordynacja podatkowa – czego dotyczą zmiany?

Jak przejąć kontrolę nad swoimi finansami?