Nowa Ordynacja podatkowa – czego dotyczą zmiany?

Prace nad nową Ordynacją podatkową jeszcze trwają, ale już powszechnie wiadomo, że ustawa wejdzie w życie od 2020 r. Znane są również jej główne założenia. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Skarbówka i podatnik – przyjazna współpraca

W nowej Ordynacji podatkowej jasno określony zostanie pakiet zasad ogólnych regulujących stosunki pomiędzy podatnikiem a aparatem skarbowym. Przede wszystkim fundamentem jest utrzymanie zasady rozstrzygania spraw na korzyść podatnika w przypadku wątpliwości interpretacyjnych. Nowa ustawa wspiera podatnika poprzez większy dostęp do organów podatkowych, podkreśla obowiązek rozstrzygania spraw bez zbędnej zwłoki oraz równego traktowania podmiotów gospodarczych bez względu na ich wielkość. Nowością jest wprowadzenie możliwości ugodowego rozwiązywania sporów. Ponadto kara za oczywiste winy podatnika ma być orzekana przez organ podatkowy proporcjonalnie do wagi uchybienia.

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa

Planowane zmiany w zakresie tajemnicy skarbowej są z założenia korzystne dla przedsiębiorstw. Ochrona danych ma zostać zapewniona na poziomie tajemnicy bankowej. Wprawdzie nie dotyczy to z zasady danych z faktur VAT, które dotyczą informacji o zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ale ustawodawca wprowadza zasadę ochrony danych potencjalnych kontrahentów.

Domniemanie uczciwości

W projekcie nowej Ordynacji podatkowej przyjęto założenie, że dane przekazywane w deklaracji przez podatnika są zgodne z prawdą, a tym samym każda deklaracja podatkowa będzie korzystała z ochrony prawnej. Prawo do składania korekt deklaracji zostanie rozszerzone także na okres objęty kontrolą podatkową. Ordynacja podkreśla znaczenie usprawnienia komunikacji z aparatem skarbowym, wprowadzając dokumenty elektroniczne i kontakt za pośrednictwem stron internetowych. Wiąże się to z koniecznością posługiwania się podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

Ograniczenie uprawnień skarbówki

Nowa Ordynacja proponuje wprowadzenie konkretnych limitów czasowych, po których będzie następowało przedawnienie zobowiązania podatkowego. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia będzie ograniczone do przyczyn niezależnych od organu podatkowego np. śmierć zobowiązanego itp. Zakłada się przyjęcie dwóch różnych okresów – 3 lata dla spraw niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz 5 lat dla firm. Ze względu na zawieszenie biegu przedawnienia okres ten może być wydłużony maksymalnie o 5 lat.

Negocjacje z fiskusem

Podatnik będzie miał prawo do negocjacji terminów i warunków spłaty zobowiązań. Fiskus będzie miał uprawnienia do odroczenia terminu, rozłożenia na raty, a nawet do umorzenia podatku przed terminem jego płatności.

Nowa regulacja ma wprowadzić wydłużenie z 30 dni do 3 miesięcy wniosku o stwierdzenie nadpłaty, jednakże organ podatkowy będzie mógł odmówić wypłacenia nadpłaty w przypadku stwierdzenia, iż spowoduje ona bezpodstawne wzbogacenie się podatnika.

Ułatwienia dla podatników:

  • Instytucja interpretacji podatkowych zostaje utrzymana, przy czym opłata za wydanie interpretacji będzie mieściła się w przedziale 40 – 2000 zł, a będzie zależna od liczby zainteresowanych i wartości korzyści podatkowej.
  • Postępowania podatkowe dotyczące drobnych kwot będą prowadzone w sposób uproszczony, a te o wartości poniżej 50 zł – z urzędu umarzane.
  • Wprowadzenie nowej instytucji – umowy podatkowej, planowanej w formie porozumienia pomiędzy fiskusem a podatnikiem w przypadkach zawierających wątpliwości co do stanu faktycznego.

Zmiany proponowane w projekcie Ordynacji podatkowej z założenia są korzystne dla podatników, jednakże zakładają szeroką i aktywną współpracę z organami podatkowymi. Dla większego przedsiębiorcy oznacza to konieczność posiadania wyspecjalizowanej jednostki księgowo-podatkowej, natomiast dla mniejszych podmiotów rekomendowane jest nawiązanie współpracy z biurem rachunkowym.

Przedsiębiorca będzie mógł skupić się na prowadzeniu bieżącej działalności gospodarczej, a wyspecjalizowane biuro rachunkowe przejmie w jego imieniu obowiązki podatnika (deklaracje, wyjaśnienia, bieżące kontakty, negocjacje lub interpretacje podatkowe).

Źródło: Mddp-outsourcing.pl – elektroniczne sprawozdania finansowe

Related posts

Przemysł turystyczny, czyli jak zarabiać na cudzych podróżach

Jak przejąć kontrolę nad swoimi finansami?

Łatwiejsze prowadzenie księgowości w spółce akcyjnej dzięki narzędziom FlexiSolutions